Algemene voorwaarden

#Jekanhet

Artikel 1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.hashtagjekanhet.nl en alle online diensten die hierop worden aangeboden.

Hashtag Jekanhet mag altijd de Algemene Voorwaarden veranderen. Omdat je www.hashtagjekanhet.nl gebruikt, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing zal zijn. Wij moeten afspraken die afwijken van de Algemene Voorwaarden schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.

Artikel 2. Deelname aan online coaching programma’s & challenge programma’s

2.1 #Jekanhet biedt verschillende (online) coaching programma’s aan.:

2.2 Je kunt zowel als ondernemer als particulier deelnemen aan #Jekanhet online programma’s.

2.4 #Jekanhet kan niet garanderen dat het volgen van #Jekanhet online coaching programma’s ervoor zorgt dat je succesvolle verandering ondergaat. Wel zal #Jekanhet, samen met het team, altijd inspannen dat je alle handvatten hebt om het succes het online coaching programma te volgen en af te ronden. #Jekanhet adviseert om alle deelnemers voldoende tijd te reserveren om de theorie te bestuderen en de opdrachten te maken.

Artikel 3. Betaling online coaching programma’s.

3. Betaling

3.1 Betaling is altijd in 1 keer via betalen:

* factuur per mail

3.2 #Jekanhet heeft een ‘niet goed geld terug garantie’ daar #Jekanhet het zeer belangrijk vindt dat de deelnemers tevreden zijn. Veertien dagen na de start van het programma kun je jouw deelname kosteloos annuleren d.m.v. info@hashtagjekanhet.nl te contacten met de duidelijk aantoonbare reden waarom gebruik te maken van deze garantie regel. Wel dien je het ontvangen online coaching materiaal in te leveren en vervallen eventueel licenties op de door mij verstrekte programma’s en tools.

3.3 Na de in het vorige lid genoemde termijn is het niet meer mogelijk om deelname aan #Jekanhet online coaching programma te annuleren en ben je verplicht om het volledige deelnemersgeld te betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

3.4 Annuleren van de afspraak kan tot 48 uur voor de geplande afspraak.

3.5 Je ontvangt na het maken van een afspraak een factuur. Deze mag van te voren per bank, of op de dag van de afspraak contant betaald worden.

3.6 Stuur mij je vraag, probleem of schrijf je verhaal wat je met mij wilt delen op. Ik stuur je een formulier per mail die je mag invullen zodat ik een beeld krijg waar ik je mee kan helpen. Ook stuur ik je een factuur. Na ontvangst van betaling gaan we aan de slag. Ik stuur jou dan een reactie op jouw vraag/probleem.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 Alle teksten en tools (zoals stappenplannen, video’s en werkboeken) van alle online

#Jekanhet programma’s zijn intellectueel eigendomsrechten van #Jekanhet. Het is niet toegestaan om opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is ten strikte verboden.

4.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven de auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle teksten en materialen bij #Jekanhet.

4.3 Bij overtreding van dit artikel ben je #Jekanhet een direct opeisbare boete van vijfduizend Euro verschuldigd voor iedere overtreding alsmede duizend Euro voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd mijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al mijn overige rechten.

Artikel 5. Materialen en licenties

Het is het streven van #Jekanhet om de materialen ten behoeve van de online coaching programma’s levenslang online te laten inzien, maar #Jekanhet kan dit niet garanderen. Als er een verhuizing van de materialen plaatsvinden door bijv. verandering van url, informeert #Jekanhet altijd drie maanden van te voren per mail. Dit bericht wordt gestuurd naar het mailadres waarmee deelnemer zich heeft ingeschreven. Als er een wijziging van mailadres is en dit is niet aan info@hashtagjekanhet.nl gemaild, dan is het niet doorgeven van een nieuw mailadres voor risico deelnemer.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 #Jekanhet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

6.2 #Jekanhet is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen maar niet beperkt tot, gevolgschade of schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden. Jij

vrijwaart #Jekanhet voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.

6.3 #Jekanhet is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst met de deelnemer van het online coaching programma, door derde werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

Artikel 7. Klachten

7.1 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met de koop van de deelnemer van het online coaching programma met #Jekanhet zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van #Jekanhet, behoudends voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft #Jekanhet het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wetbevoegde rechter.

7.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Grootebroek, oktober 2017